Werkwijze

Werkwijze van de Wooncoöperatie

De AWC werkt in projecten. Een project kan zijn de nieuwbouw van betaalbare kleine huurwoningen of de transformatie van een bestaand gebouw in meerdere huurwoningen of huurappartementen of sloop van een bestaand gebouw en vervanging door betaalbare huurwoningen.

AWC heeft bij elk project een intermediaire functie met een daarbij passende aanjagende, faciliterende en adviserende rol. Zowel dagelijks bestuur, algemeen bestuur als de besturen van afdelingen zijn niet verantwoordelijk voor eventuele exploitatieverliezen in het project. Dit betekent dat externe financiers dit risico dragen.

Tijdens de projectvoorbereiding zorgt AWC ervoor dat wordt vastgelegd

– wie is waarvoor verantwoordelijk?
– doelgroepen huurders
– woningtoewijzing door welke afdeling
– aantal woningen
– huurtermijn
– vaste betaalbare verhuurprijs per maand
– servicekosten (zichtbaar verwerkt in de huurprijs)
– deel huurdersonderhoud, deel verhuurdersonderhoud
– wie aanspreekpunt vanuit AWC t.a.v. administratie/onderhoud/storingen
– invulling coöperatie-gedachte, rol afdelingsleden en rol afdelingsbestuur. Met de coöperatie-gedachte bedoelen we dat de huurder door het lidmaatschap van de AWC eigenlijk een vorm van mede-eigenaarschap heeft t.a.v. de woning die hij / zij huurt van de wooncoöperatie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er bij storingen eerst gekeken wordt of de storing door overleg met andere huurders of het afdelingsbestuur simpel verholpen kan worden in plaats van direct de externe storingsdienst te bellen. Ook het beheer van de woning wordt zo veel mogelijk als zelfbeheer uitgevoerd. De woning kan gezien worden als een tussenstap (leertraject) naar eigen woningbezit.

Voorbeeld werkwijze in de praktijk (maatwerk mogelijk per afdeling)

1. De belangenorganisatie in een kleine kern onderzoekt of er behoefte is in de kern aan betaalbare huurflexwoningen. Bij gebleken behoefte kan het bestuur contact opnemen met Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC).

2. AWC adviseert en ondersteunt de realisatie van flexwoningen in die kleine kern. AWC investeert niet en neemt geen/minimaal risico in de exploitatie van de woningen. Het exploitatierisico blijft bij de publieke of private initiatiefnemer c.q. investeerder. Die initiatiefnemer c.q. investeerder is ook juridisch eigenaar van het project ( = looptijd tijdelijke woningen).

3. In een bepaalde kleine kern zijn betaalbare flexwoningen of appartementen gerealiseerd en de eigenaar  besluit ter ontzorging en om invloed te houden op de woningtoewijzing om de verhuur via de AWC te laten lopen. De belangenorganisatie in die kern kan zich vervolgens melden als lid van de AWC, wordt ingeschreven als afdeling en is verantwoordelijk voor de woningtoewijzing .

4. Een belangstellende in een flexwoning meldt zich aan als aspirant lid van een bepaalde afdeling van de AWC en stemt in met de opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement dat door de Algemene Leden Vergadering is vastgesteld.

5. Een toets op sociaal óf maatschappelijke binding van de hoofdhuurder door de  toewijzingscommissie van de afdeling

* Sociaal: 
– geboren en getogen in de kleine kern
– familieleden wonen in de kleine kern

* Maatschappelijk:
– minimaal twee jaar actief in verenigingsleven in de kleine kern
– werk in de kleine kern of directe omgeving

6. Toets of aspirant lid voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden en in aanmerking komt voor een woning als hoofdhuurder.

7. Dagelijks Bestuur AWC zorgt voor het opstellen van de huurovereenkomst aan huurder en zorgt voor ondertekening van de huurovereenkomst.

9. AWC leeft de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

10. Na betaling van de eerste factuur (niet via huurincasso) heeft de sleuteloverdracht plaats.

Inhoud van het huuradministratie programma op hoofdlijnen

1.           Huurdersadministratie
2.           Waarborgsommen
3.           Servicekosten
4.           Ledenadministratie (conform AVG-regels)
5.           Financiële administratie
6.           Huurincasso
7.           Onderhoud
8.           Klachtenregistratie
9.           Archief
10.         Communicatie via internet

Twee pilotprojecten in 2020 gestart

Pilot-project 1: Uuthuuskes Aalten; verhuur 8 woningen in 4 kleine kernen; De Haart, De Heurne , Lintelo en IJzerlo gedurende minimaal 10 jaar door middel van een erfpachtovereenkomst met de gemeente Aalten.

Pilot-project 2: In voorbereiding verhuur enkele permanente woningen in herbestemde horeca-gelegenheid Kerkemeijer in Rekken (gemeente Berkelland) en enkele flexwoningen, mits voldoende lokale investeerders.

 308 x