Werkplan 2021-2025

Uit het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheids Onderzoek (AWLO) is gebleken dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod voor verschillende groepen op de woningmarkt. Vooral starters zijn de dupe van de huidige krapte. Maar ook ouderen komen hun te grote huis niet meer uit omdat er geen aanbod van kleinere woningen is met name op de huurmarkt. Koopwoningen zijn erg duur, in ieder geval te duur voor starters. Het alternatief is dan huren maar in de kleine kernen staan nauwelijks huurwoningen en in de kleine dorpen/steden komen er sporadisch geschikte huurwoningen van de woningcorporaties vrij. Daarnaast hebben woningcorporaties weinig vrijheid huurwoningen toe te wijzen. Ze moeten vooral mensen tot aan de huurtoeslaggrens huisvesten. Voor alleenwonende jongeren ligt deze grens bij een jaarinkomen tot maximaal zo’n € 24.000,- .

Wooncoöperatie, een alternatief

Wooncoöperatie: (definitie ministerie van Binnenlandse Zaken)

Een wooncoöperatie is een collectief van bewoners die vergaande zeggenschap en zelfbeheer voeren over hun woningen. Daartoe richten ze een organisatie, een coöperatie of vereniging, op waarin zelfbestuur en wonen als maatschappelijke taak centraal staan.

Leden/huurders hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de woning die ze tijdelijk huren.

Een groot voordeel is dat een Wooncoöperatie huurwoningen vrij kan toewijzen. Het inkomen speelt eigenlijk geen rol. De sociale binding bij jongeren en ouderen speelt een hoofdrol.

Missie Achterhoekse Wooncoöperatie

Doorstroming bevorderen in kleine kernen en dorpen/kleine steden door tijdelijk wonen mogelijk te maken en ondersteunen van de woonambitie van kleine kernen en dorpen/kleine steden in het kader van leefbaarheid met behulp van de coöperatie-gedachte. Ook andere groepen kunnen in aanmerking komen als dat een tijdelijke huisvestingsprobleem oplost.

Duurzaamheid en circulair werken zijn belangrijke uitgangspunten bij elk project.

Doelstellingen Achterhoekse Wooncoöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid)

  • Betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen en dorpen/kleine steden voor jongeren die zelfstandig willen wonen. 
  • Betaalbaar tijdelijk wonen voor ouderen in kleine kernen en dorpen/kleine steden als dat de doorstroming bevordert.
  • De sociaal en/of maatschappelijke binding in kleine kernen en dorpen/kleine steden versterken door aan jongeren en ouderen tijdelijke, betaalbare woningen aan te bieden.
  • Het oplossen van maatschappelijke problematiek door het tijdelijk huisvesten van specifieke doelgroepen op verzoek en in overleg van de gemeenten.

Werkgebied

Alle kleine kernen en dorpen/kleine steden in de Achterhoek. De Achterhoek wordt in deze toepassing gevormd door de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, passend in het werkgebied van 8RHK ambassadeurs.

Voorwaarden voor realisatie projecten

Het oprichten van tijdelijke woningen hoeft niet te worden geregeld in een bestemmingsplan. Tijdelijk betekent hier 10-15 jaar. De gemeente moet hieraan willen meewerken. Wel is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Belangrijk is dat er grond beschikbaar is om die tijdelijke woningen te kunnen bouwen. Bij voorkeur in bezit van de gemeente . En die locaties zullen door de gemeente aan een stedenbouwkundige toets worden onderworpen. Die toets mag niet te lang duren omdat dan de behoefte kan zijn verschoven. Particuliere partijen kunnen ook percelen ter beschikking stellen. Ook zij ontvangen daarvoor een jaarlijkse pachtsom van de Wooncoöperatie.

Lidmaatschap Wooncoöperatie

Elke coöperatie in Nederland kent leden. Een coöperatie zorgt voor de belangen van haar leden. Welke belangen dat zijn, hangt van de doelen van de coöperatie af. Een wooncoöperatie zal de huisvestingsbelangen van haar leden voorop stellen.

Lid van de Achterhoekse Wooncoöperatie kunnen worden een dorpsbelangengroep, een samenwerkingsverband die de sociale en / of maatschappelijke binding bevordert, een groep met een tijdelijk huisvestingsdoel voor jongeren en / of ouderen.

Een organisatie met rechtspersoonlijkheid of een samenwerkingsverband vormt een afdeling van de coöperatie.

Een natuurlijk persoon wordt lid van een afdeling van de coöperatie, nadat hij/zij geregistreerd is als aspirant-lid. Aspirant-leden betalen geen contributie. Zij komen in feite op een wachtlijst en hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering van de AWC.

Het aspirant-lid wordt betalend lid zodra de huurovereenkomst getekend wordt. Het lidmaatschap van de afdeling van de coöperatie is gekoppeld aan de duur van de afgesproken termijn in de huurovereenkomst.

Groeidoelstelling Wooncoöperatie in de regio Achterhoek

De Achterhoekse Wooncoöperatie wil binnen enige jaren haar dienstverlening in de hele Achterhoek beschikbaar stellen. Die groei zal vooral afhangen van de behoefte aan tijdelijke huurwoningen, de medewerking van de gemeenten en van particuliere investeerders.

In de meerjarenbegroting is de groeidoelstelling nog niet verwerkt.

De ambitie van de coöperatie is als volgt:
2020; start met 5 afdelingen in één gemeente; Aalten
2021;  groei met minimaal 5 nieuwe afdelingen in twee gemeenten
2022; groei met minimaal 10 nieuwe afdelingen in drie gemeenten
2023; groei met minimaal 5 nieuwe afdelingen in alle gemeenten
2024; balans opmaken en nieuwe doelstellingen formuleren

Voorbeeld eenmalige en maandelijkse kosten huurder 

De kosten voor een huurder kunnen bijvoorbeeld in de eerste huurmaand als volgt zijn :

(Waarborgsom is eenmalig, entreebedrag is eenmalig, contributie voor Achterhoekse Wooncoöperatie is per jaar; de servicekosten voor gemeenschappelijke faciliteiten zijn zichtbaar in de maandelijkse huursom opgenomen).

onderdeelVoorbeeld bedragen pilot Uuthuuskes Aalten
huursom maand (telkens één maand vooruit)€   525,-
waarborgsom twee maanden huur (eenmalig)€ 1050,-
entreebedrag hoofdhuurder (eenmalig)€   200,-
contributie AWC (jaarlijks)€     20,-
Totaal factuurbedrag eerste maand€ 1795,-
Maandelijkse huursom (via huurincasso)€ 525,-

Bijkomende kosten huurder:      
– Inboedelverzekering
– Waterschapslasten
– Energie, Water
– Afvalstoffenheffing / rioolbelasting

 456 x