Organisatie

Bestuurlijke organisatie van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC)

De oprichting is aangevraagd door de DKK, de vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen in de provincie Gelderland. De AWC is op 7 juli 2020 formeel opgericht bij notaris Roerdink in Groenlo door de eerste leden van het dagelijks bestuur van de coöperatie, de voorzitter en de secretaris.

De indeling van de organisatie is schematisch weer te geven in een organogram.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Minimaal één keer per jaar wordt de ALV gehouden. Alle leden (huurders en afdelingen) ontvangen de uitnodiging en agenda.

Tijdens deze vergadering wordt vastgesteld:
– de jaarrekening van het afgelopen jaar,
– inhoudelijk jaarverslag afgelopen jaar,
– de begroting voor het komende jaar met eventuele huurverhoging (indexatie)
– vaststellen contributie en entreegeld komende jaar
– het activiteitenplan voor het komende jaar,
– benoeming voorgedragen bestuursleden
– herbenoeming bestuursleden conform rooster van aftreden
– voorstellen die de instemming van de ALV behoeven conform statuten AWC

Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur bereidt de ALV voor en controleert het Dagelijks Bestuur (DB).
Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Algemeen Bestuur.
In het Algemeen Bestuur worden nieuwe voorstellen besproken. AB-leden kunnen ook voorstellen aandragen voor het beleid van de Wooncoöperatie.
Elke afdeling kan een lid voor het Algemeen Bestuur voordragen.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 bestuursleden en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, bereidt AB-vergaderingen voor, zorgt voor agenda, verslaglegging, communicatie (intern en extern) en vertegenwoordigt de Wooncoöperatie extern. Het bestuur wordt ondersteund door projectleider Peter van Heek.

Het dagelijks bestuur van de coöperatie bestaat uit:
Hans Scheinck, voorzitter
Hans Rissewijck, secretaris
Lotte Westervoorde, penningmeester
Hans te Spenke, bestuurslid 
Babet Bollen, bestuurslid

Afdelingsbestuur

Het Afdelingsbestuur  bestaat uit minimaal 3 bestuursleden en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in de eigen afdeling, bereidt de afdelingsvergadering voor en betrekt de leden bij de coöperatie-gedachte en zorgt voor:

– werving bewoners
– beheren wachtlijst van aspirant leden
– contact onderhouden met (aspirant) leden/huurders
– afwijkingen van de vastgestelde gedragscode door een huurder melden.
In overleg met het Afdelingsbestuur neemt het Dagelijks Bestuur passende maatregelen.

Leden behoren bij de afdelingen waartoe de afdelingen geografisch behoren. Elke afdeling beoordeelt of een meerderjarig natuurlijk persoon voldoet aan de kwaliteitseisen van het lidmaatschap zoals beschreven in de statuten.

 499 x